Toekomstbestendig autobedrijf als Mobiliteitscentrum

Toekomstbestendig autobedrijf als Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum van de toekomst

De Nieuwe Economie vraagt andere businessmodellen. Meer delen met elkaar, geen eigenaarschap maar gebruik, groene en duurzame producten die toekomstbestendig zijn. Autobedrijf Smeeing richt zich al jaren op verbreding van zijn aanbod. Een Mobiliteitscentrum is een logisch antwoord op de ontwikkelingen: een breed aanbod van voertuigen om jezelf of iets te vervoeren.

Mooi plan. Alleen bij de uitvoering bleken de regels een groot obstakel. De impactRegisseur werd ingeschakeld om het proces vlot te trekken.

Bestemmingsplan als obstakel

Het was voorjaar 2014. Het mooie plan werd direct uitgevoerd. De eerste fietsen werden in de showroom gezet. Gevolgd door de eerste handhavingsactie van de gemeente. Want fietsen en scooters verkopen op een bedrijventerrein betekent detailhandel en dat mocht niet!

Er volgden vele brieven en overleggen met de gemeente. Het idee om een Mobiliteitscentrum op te richten bleek bij de gemeente op grote weerstand te stuiten. Want detailhandel paste niet op die plek. En bovendien zou dat een “revolutie” betekenen ten opzichte van het tot dan toe gehanteerde vestigingsbeleid. De regels van het bestemmingsplan en het detailhandelsbeleid zaten het plan fors in de weg.

Branchevervaging

Mensen richten zich steeds meer op een dienst, inspiratie of ‘beleving’. Of dat nu via detailhandel, horeca, dienstverlening) is – dáár houdt de klant zich niet mee bezig. Er is al jaren sprake van een toenemende vervlechting tussen retail, horeca, dienstverlening en leisure. Het moment dat de bouwmarkt fietsen ging verkopen is al jaren geleden. Wat mij betreft dient er een brede discussie gestart te worden met gemeenten om de business modellen van de Nieuwe Economie ruim baan te geven. Vele bestemmingsplannen blijken niet toekomstbestendig.  Ze bieden geen mogelijkheden om een ruimere begripsbepaling op te nemen. De wijzigingsbevoegdheden zijn te beperkt. En juist bij de nieuwe businessmodellen gaat het over andere toepassingen en noodzakelijke flexibiliteit om de marktontwikkelingen bij te kunnen houden.

Tot nu toe blijkt de branchevervaging  in de huidige wetgeving en beleidsregels nog steeds niet breed toepasbaar en mogelijk gemaakt. Ondernemers kunnen hun bedrijfsvoering niet aanpassen door te rigide regels en conservatieve houding van ambtenaren. Dat leidt tot ernstige bedrijfsknelpunten en faillissementen. Laat de huidige leegstand niet verder toenemen door te stringente regels.

Flexibiliteit

Flexibiliteit in toepassing van regels zou als topprioriteit voor gemeenten moeten gelden. Bedrijven moeten ruimte krijgen om in te spelen op marktontwikkelingen. Te stringente regels moeten flexibel worden toegepast. Het woon- werk en leefklimaat van gemeenten kan direct worden verbeterd met een pro-actieve en ondernemende benadering vanf ambtenaren.

Gemeenten kunnen eigen afwegingen maken en zo alle ruimte nemen om tegemoet te komen aan trends en ontwikkelingen. Ook het aanpassen van Detailhandelsbeleid zou gemakkelijker gemaakt kunnen worden. En het aanpassen van bestemmingsplannen met het oog op toekomstige ontwikkelingen dient in een stroomversnelling te komen. Laten we vooral mogelijkheden creëren voor toekomstige activiteiten, zodat de ondernemers kunnen overleven en het woon- werk en leefklimaat positief tot bloei komt.

Eindelijk groen licht!

Ruim 2 jaar later is een bestemmingsplanwijziging goedgekeurd en een omgevingsvergunning verleend. De gemeente heeft besloten om ook haar detailhandelsbeleid aan te passen.

En nu eindelijk het moment om het ondernemersplan uit te voeren! Het loopt weer op rolletjes voor het bedrijf.

Zoekt u ook begeleiding om een bestemmingswijziging mogelijk te maken? De impactRegisseur helpt ondernemers en organisaties om vastgelopen projecten vlot te trekken.

Over de schrijver
Reactie plaatsen