Oproep tot dialoog in plaats van procederen
20 december 2016 

Oproep tot dialoog in plaats van procederen

Publicatie opschorten van Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Alle direct betrokkenen zijn tegen.

Toch zet de minister van I&M zijn handtekening onder het Tracébesluit tot verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht en een investering van 1,1 miljard euro.

Zo wordt de inspraak verwezen naar een juridische procedure.

De Code Maatschappelijke participatie (van hetzelfde ministerie, 2014) geeft duidelijk aan dat het doel is om gezamenlijk een kwalitatief beter besluit met meer draagvlak te realiseren. Dat betekent dus niet een besluit van bovenaf opleggen.

Omgevingswet

Bestuurders krijgen meer afwegingsruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomgeving volgens de nieuwe Omgevingswet. Het feit dat de Utrechtse gemeenteraad tegen dit besluit is, betekent dat het gezamenlijk gedragen besluit nog niet aan de orde is en de discussie nog niet is afgerond. Geef in deze situatie de bestuurders van Utrecht de ruimte om lokaal maatwerk te realiseren. De inwoners krijgen door deze oplossing jarenlang negatieve effecten te verduren. Dat vraagt om aandacht voor alle aspecten.

Voorbeeldfunctie

Mijn oproep aan de minister is om een voorbeeldfunctie te vervullen hoe je gezamenlijk een maatschappelijk probleem integraal kunt oplossen om de meest optimale oplossing te bereiken. Zeker met dit ministerie waarin zowel Infrastructuur als Milieu tezamen verenigd zijn. De Code Maatschappelijke participatie en de nieuwe omgevingswet geven hiervoor alle bekende en benodigde stappen.

Vijf generaties na ons

Gezien het maatschappelijk effect van dit besluit en de huidige weerstand van direct betrokkenen is het noodzakelijk dat de minister transparant en uitgebreid uiteenzet wat de integrale afweging is. Hoe dit besluit voldoet aan de klimaat- en milieudoelstellingen en bestand is tot vijf generaties na ons. Het gaat om een investering van 1,1 miljard euro. Bedenk dat ieder bezwaar bijdraagt aan een beter besluit omdat het kritisch aangeeft wat er nog mist in het besluit.

Eerst discussie afronden

Het zou de minister sieren om het besluit nog niet te publiceren en éérst de discussie af te ronden met de stad Utrecht en omstreken. Door te luisteren naar alle aanwezige bezwaren en een publieke dialoog te voeren. De gezamenlijke oplossing moet gericht zijn op een oplossing voor duurzaam vervoer, gebruik makend van voortschrijdend inzicht. Met respect voor de omgeving die behoefte heeft aan frisse lucht, rust, cultuurlandschap, bereikbaarheid en woongenot.

Laat alle betrokkenen doorgaan met het voeren van een dialoog en de minister helpen aan een duurzaam besluit.

Zoals in de Code Maatschappelijke participatie staat: “Participatie is nodig om informatie, kennis, belangen en standpunten te delen, met als doel een kwalitatief beter besluit, met meer draagvlak en een korte doorlooptijd.”  En dat wordt ook geconcludeerd in Kamerbrief van 15 december 2016  met een rapportage Pionieren met de Omgevingswet:

Een planvormingsproces dat is ingericht met participatie van de omgeving zorgt voor versnelling, zelfs meer dan een goed gestroomlijnde wettelijke procedure teweeg kan brengen.

Een dialoog vooraf verkort de doorlooptijd van procedures aanzienlijk – dus blijkt de keuze om het Tracébesluit te gaan publiceren in januari 2017 voorbarig.

Mijn oproep aan de minister is de publicatie uit te stellen totdat de dialoog met de direct betrokkenen is afgerond met een gedragen oplossing.

Over de schrijver
Reactie plaatsen